Letters of Intent (LOI) are due on January 10, 2018 (11:59 p.m. CET)

The Open Society Foundations’ Youth Exchange, in partnership with the Human Rights Initiative, seeks applicants for its Community Youth Fellowships.  

The Community Youth Fellowships will support dynamic youth activists aged 18 to 30 who want to implement a project of their own design in the Czech Republic that acknowledges the intersection between the Roma and disability communities, and the multiple layers and forms of discrimination faced by this community.  The projects we seek to support may focus on any area of human rights relevant to young Roma with disabilities, including education, criminal justice, use of non-disability-specific community resources, workers’ rights, employment, health, housing, immigration, or other subject areas.

How to apply

To apply, applicants must first submit a brief Letter of Intent (LOI) and a resume or bio by January 10, 2018 (11:59 p.m. CET).  The LOI can be in the form of a video. From the pool of initial LOIs, we will select a limited number of applicants to submit full proposals.

----------------------------------------

Termín pro zaslání prohlášení o záměru (LOI) je 10. ledna 2018 (23:59 SEČ)

Youth Exchange Open Society Foundations v partnerství s Human Rights Initiative OSF (lidskoprávní iniciativou) hledají uchazeče o komunitní mládežnické stipendijní programy.

Komunitní mládežnické stipendijní programy budou podporovat dynamické mladé aktivisty ve věku 18 až 30 let, kteří chtějí realizovat v České republice vlastní projekt, který se týká propojení mezi romskými komunitami a komunitami lidí se zdravotním postižením, jakož i mnohé vrstvy a formy diskriminace, kterým tato komunita čelí. Projekty, které bychom rádi podpořili se mohou zaměřovat na jakoukoliv oblast lidských práv relevantní pro mladé Romy se zdravotním postižením, včetně vzdělávání, trestního práva, užívání zdrojů specifických pro komunitu lidí bez postižení, práva zaměstnanců, zaměstnání, zdraví, bydlení, imigrace nebo jiné předmětné oblasti.

Jak se přihlásit?

K přihlášení musí žadatelé nejprve předložit krátké prohlášení o záměru (LOI) a životopis nebo resumé do 10. ledna 2018 (23:59 hod. SEČ). LOI může být ve formě videa. Ze všech počátečních prohlášení o záměru (LOI) vybereme omezený počet uchazečů, kteří předloží dále úplné návrhy.

Letters of Intent (LOI) are due on January 10, 2018 (11:59 p.m. CET)

The Open Society Foundations’ Youth Exchange, in partnership with the Public Health Program, seeks applicants for its Community Youth Fellowships.  

The Community Youth Fellowships will support dynamic youth activists aged 18 to 30 who want to implement a project of their own design that acknowledges the intersection within the LGBTQIA and Roma communities, and the multiple layers and forms of discrimination this community faces in healthcare settings. The projects we seek to support could focus on any area of health rights relevant to the young Roma LGBTQIA community, including sexuality, reproductive rights, disability, quality of life, access to health care services, respectful health care, consent, stigma, etc. 

How to Apply

To apply, applicants must first submit a brief Letter of Intent (LOI) and a resume or bio by January 10, 2018 (11:59 p.m. CET).  The LOI can be in the form of a video. From the pool of initial LOIs, we will select a limited number of applicants to submit full proposals.

--------------------------------------------------

<HUN>

Szándéknyilatkozat (motivációs levél) határidő: 2018. január 10. (23:59 CET)

A Youth Exchange, a Public Health Programmal együttműködve jelentkezőket keres a Community Youth Fellowships ösztöndíjprogramra.

A Community Youth Fellowships ösztöndíjprogram 18 és 30 év közötti dinamikus, fiatal aktivistákat támogat, akik egy olyan saját tervezésű projektet szeretnének megvalósítani, amely az LGBTQIA és roma közösségek interszekciójára és arra a sokrétű, különböző formákban megjelenő diszkriminációra fókuszál, mellyel ez a csoport szembesül az egészségügyi ellátás területén. A támogatható projektek az egészségügyi jogok bármely olyan területére összpontosíthatnak, melyek relevánsak a fiatal roma LGBTQIA közösség számára, beleértve például a szexualitást, a reproduktív jogot, a fogyatékosságot, az életminőséget, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést, a tiszteletteljes egészségügyi ellátást, a hozzájárulást, a megbélyegzést.

A jelentkezés módja

A jelentkezőktől először egy rövid szándéknyilatkozatot (motivációs levelet) és önéletrajzot várunk 2018. január 10-ig (23:59 CET). A szándéknyilatkozat formátuma lehet videó is. A beérkező szándéknyilatkozatok alapján korlátozott számú jelentkező kerül kiválasztásra, akiktől majd teljes pályázati anyagot kérünk.

--------------------------------------------------

<MAC>

Писмото за намера треба да се испрати до
10 јануари 2018 г. (23:59 CET средноевропско време)

Youth Exchange во рамките на Open Society Foundations, во соработка со Public Health Program, објавува повик за кандидати за Community Youth Fellowships.

Community Youth Fellowships ќе ги поддржат динамичните младински активисти на возраст од 18 до 30 години кои сакаат да спроведат свои проекти кои афирмираат поврзаност помеѓу LGBTQIA и ромската заедница, како и повеќеслојните форми на дискриминација со кои се соочува оваа заедница во здравствените установи. Проектите кои сакаме да ги поддржиме може да се фокусираат на која било област на здравствени права релевантни за младата ромска LGBTQIA заедница, вклучувајќи ги сексуалноста, репродуктивните права, попреченоста, квалитетот на живот, пристапот до здравствени услуги, достоинствената здравствена заштита, согласноста, стигмата итн.

Како да се пријавите?

За да се пријавите, потребно е прво да доставите кратко писмо за намера (ПН) и биографија или резиме до 10 јануари 2018 година (23:59 CET – средноевропско време). Писмото за намера може да биде и во форма на видео. Од базата на иницијални писма за намери, ќе се изберат ограничен број на кандидати кои ќе се повикаат да достават целосни предлози.

--------------------------------------------------

<ROM>

Termenul de depunere a Scrisorilor de intenție (SDI) este 10 ianuarie 2018 (23:59 Ora Europei Centrale)

Programul Youth Exchange din cadrul Open Society Foundations, în parteneriat cu Public Health Program, caută candidați pentru Community Youth Fellowships.

Community Youth Fellowships caută să sprijine tinerii dinamici cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care doresc să implementeze un proiect după propriul lor plan care să recunoască intersecția dintre LGBTQIA și comunitățile rome și multiplele straturi și forme de discriminare cu care aceste comunități se confruntă în sistemul de sănătate.

Proiectele pe care noi căutăm să le susținem se pot concentra pe orice domeniu ale drepturilor de sănătate revelant comunității tinere de LGBTQIA romi, în care sunt cuprinse sexualitatea, drepturile de reproducere, dizabilitatea, calitatea vieții, accesul la serviciile de sănătate, îngrijire medicală respectabilă, consimțământ, stigmatizare, etc.

Cum se depune cererea

Pentru a aplica, solicitanții trebuie să depună o scurtă scrisoare de intenție (SDI) și un CV sau biografie până în 10 ianuarie 2018 (23:59, Ora Europei Centrale). Scrisoarea de intenție poate fi în format video. Din totalul scrisorilor de intenție vom selecta un număr limitat de solicitanți pentru a prezenta propunerile complete.

--------------------------------------------------

<SER>

Rok za podnošenje Pisma o namerama (PON) je
10.
januar 2018. godine (23:59 po CET)

Open Society Foundations program Youth Exchange, u saradnji sa Public Health Program,, traži kandidate za svoj program Community Youth Fellowships.

Stipendije iz programa Community Youth Fellowships će podržati mlade i dinamične aktiviste uzrasta od 18 do 30 godina starosti, koji žele da realizuju sopstvene projekte koji se fokusiraju na ukrštanje između LGBTQIA (lezbejskih, gej, biseksualnih, transrodnih, kvir, interseksualnih, aseksualnih osoba) i romske zajednice i brojne nivoe i oblike diskriminacije u zdravstvenim okruženjima, sa kojima se susreću ove zajednice.. Projekti koje želimo da podržimo mogu da se fokusiraju na svaku oblast zdravstvenih prava od važnosti za mlade Rome i pripadnike LGBTQIA zajednice, uključujući i pitanja seksualnosti, reproduktivnih prava, invaliditet, kvalitet života, pristup zdravstvenim uslugama, pružanje dostojne zdravstvene zaštite, pitanje saglasnosti, stigmatizacije itd.

Kako se prijaviti

Da bi se prijavili, podnosioci zahteva prvo moraju poslati kratko Pismo o namerama (PON) i rezime ili biografiju do 10. januara, 2018. godine (23:59 po centralnoevropskom vremenu). PON može biti u formi videa. Od pristiglih inicijalnih PON odabraćemo ograničen broj kandidata, koji će dostaviti kompletan predlog projekta.

--------------------------------------------------

<CZE>

Termín pro zaslání prohlášení o záměru je
10. ledna 2018 (23:59 SEČ)

Program Youth Exchange nadace Open Society Foundations v partnerství s programem Public Health Program hledají uchazeče o stipendia Community Youth Fellowship.

Stipendia Community Youth Fellowship budou podporovat dynamické mladé aktivisty ve věku 18 až 30 let, kteří chtějí realizovat projekt na základě vlastního návrhu, který se zaměřuje na propojení mezi komunitami LGBTQIA a romskými komunitami, jakož i mnohé vrstvy diskriminace, kterým tato komunita čelí v oblasti zdravotní péče. Projekty, které bychom rádi podpořili, se mohou zaměřit na jakoukoli oblast práv na zdravotní péči, která se týkají mladé romské komunity LGBTQIA, včetně sexuality, reprodukčních práv, zdravotního postižení, kvality života, přístupu ke službám zdravotní péče, ohleduplné zdravotní péče, souhlasu, stigmatu apod.

Jak se přihlásit

Nejprve musí žadatelé do 10. ledna 2018 (23:59 hod. SEČ) předložit krátké prohlášení o záměru a životopis. Prohlášení o záměru může být ve formě videa. Ze všech počátečních prohlášení o záměru vybereme omezený počet uchazečů, kteří předloží úplné návrhy.

--------------------------------------------------

<SLK>

Termín zaslania Vyjadrenia zámeru (Letter of Intent) je 10. januára 2018 (23:59 SEČ)

Program mládežníckej výmeny Youth Exchange nadácie Open Society Foundations v spolupráci s programom verejného zdravia Public Health Program hľadá uchádzačov o stáž pre mladých komunitných pracovníkov Community Youth Fellowships.

Táto stáž má za úlohu podporiť mladých dynamických aktivistov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí chcú realizovať svoj vlastný projekt. Projekt, ktorý si mladí aktivisti sami vytvoria, musí byť zameraný na spoločné témy LGBTQIA a rómskej komunity a viaceré vrstvy a formy diskriminácie, ktorým táto komunita čelí v oblasti zdravia a práv na zdravotnú starostlivosť. Projekty, ktoré hodláme podporiť, môžu byť zamerané na akúkoľvek oblastˇ dotýkajúcu sa práv pacientov, a relevantnú pre mladú rómsku LGBTQIA komunitu, vrátane sexuality, reprodukčných práv, zdravotného postihnutia, kvality života, prístupu k službám zdravotnej starostlivosti, ohľaduplnej zdravotnej starostlivosti, súhlasu, stigmy atď.

Ako sa prihlásiť?

Žiadatelia musia najskôr zaslať stručné Vyjadrenie zámeru (Letter of Intent) a životopis alebo bio (propagačné zhrnutie životopisu vo forme eseje) do 10. januára 2018 (23:59 SEČ). Vyjadrenie zámeru môže mať aj formu videa. Z predbežných Vyjadrení záujmu vyberieme obmedzený počet žiadateľov, ktorých požiadame o predloženie kompletných návrhov.